TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

12 Mayıs 2015 Dünya Hemşireler Günü

BASIN AÇIKLAMASI

(Yer: Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu, Saat: 13:15)

 

T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu

  • 17.12.2014 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan hemşirelerin Ek Gösterge; Özel Hizmet Tazminatı; Sağlık Hizmetleri Tazminatı; Nöbet Ücretleri;  Sağlık Personeli Mahrumiyet Yeri İkramiyesi; Yıllık İzin; Mesleki Gelişim İzni; Güvenli ve Sağlıklı  Koşullarda Çalışma Hakkı;  Sendikal Haklar ve Yürürlükten Kaldırılmasını Talep ettiğimiz Bazı Kanunlar Hakkında ki taleplerimize ne zaman cevap vereceksiniz?
  • 24.12.2014 günü sunduğumuz Fiili Hizmet Zammı talebimize ne zaman cevap vereceksiniz?
  • 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu (RG:  26510) ile güvence altına alınan HEMŞİRE  UNVANINI  neden korumuyorsunuz?
  • HEMŞİRELİK UYGULAMASININ KAPSAMINI  güvence altına alan Hemşirelik Yönetmeliği  2010 (RG: 27515) ve 2011’ i (RG:27910) neden uygulamıyorsunuz? Yaptığınız başka düzenlemelerde Hemşirelik Yönetmeliğini neden  hiçe sayıyorsunuz?
  • Bizi neden taşeron çalışmaya zorluyor, güvencesiz çalışma koşullarına mahkum ediyorsunuz?
  • Neden bize DİĞER Sağlık Personeli, YARDIMCI Sağlık Personeli, HEKİM DIŞI Sağlık Personeli  demekten vaz geçmiyorsunuz?
  • Tüm sağlık çalışanlarına sağlık personeli demeyi, yeri geldiğinde her birinin yasa ya da yönetmeliklerle koruma altına alınmış unvanlarını kullanmayı  neden istemiyorsunuz?

Bu sorular, şiddete maruz bırakılmakta olduğumuzun ifadesi değil midir?

Bunlara cevap vermek gerekmez mi?

Destekleyen kuruluşlar: Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği