Hemşirelik Kanunu

HEMŞİRELİK KANUNU

  Kanun Numarasi : 6283
Resmi Gazete
Tarih: 2.3.1954; Sayi: 8647

Madde 1 – (Deg.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Türkiye’de üniversitelerin hemsirelik ile ilgili lisans egitimi veren fakülte ve yüksek okullarindan mezun olan ve diplomalari Saglik Bakanliginca tescil edilenler ile ögrenimlerini yurt disinda hemsirelik ile ilgili, Devlet tarafindan taninan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomalari Saglik Bakanliginca tescil edilenlere Hemsire unvani verilir.
Bu kanunun yürürlüge girmesinden evvel usulüne göre hemsirelik sinifina alinmis olanlar sanatlarini yapmaya ve hemsire unvanini kullanmaya devam ederler.

Madde 2 – (Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Yürürlükten kalkti.

Madde 3 – (Deg.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Türkiye’de hemsirelik meslegini bu Kanun hükümleri dahilinde hemsire unvani kazanmis Türk vatandasi hemsirelerden baska kimse yapamaz.

Madde 4 – (Deg.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Hemsireler; tabip tarafindan acil haller disinda yazili olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemsirelik girisimleri ile karsilanabilecek saglikla ilgili ihtiyaçlarini belirlemek ve hemsirelik tanilama süreci kapsaminda belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemsirelik bakimini planlamak, uygulamak, denetlemek ve degerlendirmekle görevli ve yetkili saglik personelidir. Ayrica aile hekimligi uygulamasina iliskin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanilarak yürürlüge konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.
Hemsirelerin birinci fikrada sayilan hizmetlerde çalisma alanlarina, pozisyonlarina ve egitim durumlarina göre görev, yetki ve sorumluluklari Saglik Bakanliginca çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 5 – Hemsire okulundan mezun hemsireler mecburi hizmetlerini bitirip memuriyetten ayrilinca; mecburi hizmeti olmayan hemsire okulu mezunlari istedikleri vakit sanatlarini serbestçe yapabilirler.
Serbest çalisacak hemsireler lüzumlu vesikalarini bir dilekçeye baglayarak mahallin en büyük saglik amirine verirler. Serbest çalisan hemsire ev adresiyle çalismak istedigi yerde bir degisiklik oldugu takdirde bir hafta içinde ayni makama haber vermeye mecburdur.

Madde 6 – (Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Yürürlükten kalkti.

Madde 7 – (Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Yürürlükten kalkti.

Madde 8 – (Deg.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Lisans mezunu hemsireler meslekleriyle ilgili lisansüstü egitim alarak uzmanlastiktan ve diplomalari Saglik Bakanliginca tescil edildikten sonra uzman hemsire olarak çalisirlar.
Hemsireler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alirlar. Yetki belgesi alinacak egitim programlarinin düzenlenmesi, uygulanmasi, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili ile kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi hususlar, Saglik Bakanliginca çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 9 – (Deg.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Hemsirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü egitime sahip hemsirelerin rüçhan haklari vardir.

Madde 10 – (Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Yürürlükten kalkti.

Madde 11 – 3 üncü madde hükümlerine riayet etmeyen, dördüncü maddede yazili vazife ve salahiyet hudutlarini tecavüz eden ve 5 inci maddenin ikinci bendi hükmünü yerine getirmeksizin serbest çalisan hemsirelerden (50) liradan (200) liraya kadar hafif para cezasi alinir.

Madde 12 – (Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Yürürlükten kalkti.

Madde 13 – 1219 sayili kanunun 64 üncü maddesiyle 3017 sayili kanunun 4253 sayili kanunla degistirilen 61 inci maddesi hükümleri kaldirilmistir.

Madde 14 – 4862 sayili kanun ile bu kanunun eklerine bagli kadro cetvellerindeki bashemsire, hemsire, ziyaretçi bashemsire, ziyaretçi hemsire ve ebe kadrolari kaldirilmis ve onlarin yerine bu kanuna bagli (1) sayili cetvel eklenmistir. Ekli (1) sayili cetveldeki kadrolar, dogum evleri, nisaiye klinikleri ve saglik merkezlerine tayin olunacak ebeler hakkinda da tatbik olunur.
Ekli (2) sayili cetveldeki kadrolar 1954 mali yilinda kullanilamaz.

Geçici Madde 1 – (6283 sayili Kanunun kendi numarasiz geçici maddesi olup teselsül için numaralandirilmistir.)
Bu kanunun nesrinden evvel hastabakicilik yapmakta olanlardan yedinci maddeye göre hemsire yardimciligina talip olanlar jüri huzurunda ehliyetlerini ispat ettikleri takdirde hemsire yardimcisi olabilirler.

Madde 15 – Bu kanun 28 Subat 1954 tarihinden itibaren mer’idir.

Madde 16 – Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekilleri memurdur.

GEÇICI MADDE 2 – (Yeni: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce hemsirelik ve hemsirelige esdeger saglik memurlugu programlarindan mezun olanlar ile halen bu programlarda kayitli bulunan ögrencilerin kazanilmis haklari saklidir.
Hemsirelik egitimine esdeger saglik memurlugu programlarindan mezun olanlar hemsire olarak çalisirlar.
Hemsirelik egitimine esdeger saglik memurlugu programinin adi, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren hemsirelik programi olarak degistirilir ve programlar birlestirilir.
Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasina sahip oldugu halde bu Kanunun yayimi tarihinde en az üç yildan beri yatakli tedavi kurumlarinda fiilen hemsirelik görevi yaptigini resmi belge ile belgelendiren ve bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar hemsirelik yetkisiyle görevlerine devam ederler.
Üniversitelerin hemsirelik programlarinda ülke ihtiyacini karsilayacak yeterli kontenjan olusturulmak üzere 5 yil süre ile saglik meslek liselerinin hemsirelik ve hemsirelige esdeger saglik memurlugu programlarina ögrenci alinmasina devam olunur ve bu programlardan mezun olanlara hemsire unvani verilir.